ЗА НАС

Диа – дом и архитектура притежава удостоверение за реставрация и адаптация на старинни сгради и исторически центрове към Институт Шайо в Париж.

НИЕ СМЕ Архитектурно студио  Диа – дом и архитектура и работим в сферата на архитектурното и инженерно проектиране повече от 12 години. Разработваме проекти за жилищни, обществени, промишлени и пасивни сгради, метални конструкции, градоустройство, интериор и дизайн. Дейността ни обхваща всички фази на инвестиционното проектиране, предпроектни проучвания и консултации, изработване на идейна, техническа и работна проектна документация. Извършваме авторски надзор по време на строителството, което е предпоставка за качественото изпълнение на проектите.  Оказваме съдействие при изготвянето на тръжната документация, подбора на главен изпълнител, подизпълнители и доставчици.

Ние работим с висококвалифициран екип от професионалисти, архитекти и инженери с дългогодишен опит и широки познания в сферата на инвестиционното проектиране във всичките му етапи. Всички наши архитекти и инженери са членове на Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и притежават пълна проектантска правоспособност.

  • ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ  

Архитектурно студио ДИА – ДОМ И АРХИТЕКТУРА фокусира своите услуги в изработване на инвестиционни проекти, с които може да кандидатствате за финансиране по програмите на Европейския съюз. Предлагаме безплатни консултации, с които ще Ви запознаем с процеса и етапите за кандидатстване по програмите финансирани от Европейския съюз. Детайлно изработване на инвестиционните проекти, упражняване на авторски и инвеститорски контрол по време на строителството. Притежаваме необходимите знания, опит и сертификати за преминали обучения за кандидатстване и изпълнение на проекти по структурните фондове на Европейския съюз.

  • ПАСИВНИ СГРАДИ

Архитектурно студио ДИА ДОМ И АРХИТЕКТУРА проектира пасивни сгради по стандарта Passive House. Пасивната сграда е енергоспестяваща сграда, с висока степен на жилищен комфорт при изключително ниска консумация на енергия. Проекти за реконструкции на съществуващи сгради по стандарта EnerPHit, който се основава на принципите на пасивната къща. Тези стандарти са водещи по целия свят за спестяването на енергия в сградите. Според дългосрочните стратегии и директиви на Европейския съюз се очаква да бъдат въведени като норма в целия ЕС от 2020 г.
ДИА ДОМ И АРХИТЕКТУРА е член на Международната Асоциация за Пасивни Сгради (The International Passive House Association.

  • НИСКОЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ

Студиото е с насоченост към еко и нискоенергийна архитектира. Ние проектираме нискоенергийни сгради. Това са сгради, които се доближават в много голяма степен до пасивните сгради с една съществена разлика: в нискоенергийните сгради не се използва т.нар „РЕКУПЕРАТОР“ – вентилационна система за затопляне и охлаждане. Системата е патент на Passive House Institut  и чрез специална технология, отработеният въздух в помещенията се изсмуква и затопля свежият въздух, който се подава отвън. Но ние проектираме нискоенергийните сгради по такъв начин, че се налагат минимални разходи за отпление и охлаждане.

  • За нас клиентът и инвестиционнoто му намерение е от първостепенна важност. По този начин ние проектираме сградата, която максимално да отговаря на  нуждите на клиента, съгласно принципите на нискоенергийната архитектура и нормативната уредба.